شمار بهبود یافتگان کووید-19 در ترکیه به 157 هزار و 516 نفر رسید

MSYD