دبیرکل سازمان ملل متحد گوترس: من می ترسم این اپیدمی (Covid-19) دور از تمام شدن است!

MSYD