درباره ویروس جدید کرونا (کوید-19)

ویروس جدید کرونا چیست؟

ویروس جدید کرونا ویروسی است کھ باعث عفونت ھای
تنفسی می شود

ویروس کرونا چطور
شیوع پیدا می کند؟

ویروس توسط قطراتی سرفھ و عطسھ افراد بیمار،
چشم و دھان و بینی شما را آلوده می کند و شیوع پیدا می کند

اعلائم ویروس کرونا
چیست؟

شایع ترین علائم ویروس کرونا تب، سرفھ و تنگی تنفس است.
در موارد شدید ممکن است ذات الریھ، نارسایی شدید تنفسی،
نارسایی کلیھ و مرگ ایجاد شود. دوره تکمیلی ویروس جدید
کرونا در بدن 2 تا 14 روز است

 
 

جھت ایمنی از ابتلاء بھ ویروس
کرونا چھ باید کرد ؟

توصیھ ھایی برای کاھش خطر انتقال عفونت ھای تنفسی کھ
اعمال می شود، نیز در مورد ویروس کرونا اعمال شود

1

 نگام سرفھ یا عطسھ، دھان و بینی تان را با دستمال یکبار مصرف ببندید، در

صورت عدم وجود دستمال، از قسمت داخلی آرنج استفاده کنید

2

از تماس نزدیک با افراد مانند دست زدن،

بغل کردن خودداری نمایید

3

باید در روزھای جاری از ورود بھ

جمعیت افراد زیاد خودداری نمایید

4

در طول روز بھ چشم و دھن و بینی تان

دست نزنید

MSYD