شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه از مرز 254 هزار نفر گذشت

MSYD