کرونا در ترکیه؛ آمار بهبودیافتگان از 248 هزار نفر گذشت

MSYD