آمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به مرز 99 هزار نفر رسید

MSYD