آمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به مرز 102 هزار نفر رسید

MSYD