بیش از 68 هزار بیمار کرونایی در ترکیه بهبود یافتند

MSYD