بیش از 73 هزار بیمار کرونایی در ترکیه بهبود یافتند

MSYD