اردوغان: بازگشت به روال عادی زندگی تدریجی و گام به گام خواهد بود

MSYD