وزیر بهداشت ترکیه: شمار بهبودیافتگان به 71.8 درصد کل بیماران کرونایی رسیده است

MSYD