اردوغان: موفقیت ترکیه در مدیریت بحران کرونا توجه دانشمندان را به خود جلب کرد

MSYD