آمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به مرز 93 هزار نفر رسید

MSYD