کوجا: ترکیه در مقابله با کرونا عملکرد موفقی داشته است

MSYD