شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به مرز 247 هزار نفر رسید

MSYD