بیانیه مشترک سازمان بهداشت جهانی و یونیسف -جهت حفظ خدمات ایمن سازی روزمره در طول همه گیری کووید19 خدمات واکسین حیاتی است

MSYD