بیش از 82 هزار بیمار کرونایی در ترکیه بهبود یافتند

MSYD