آخرین آمار مربوط به قربانیان، مبتلایان و بهبود یافتگان کرونا در ترکیه

MSYD