شمار بهبود یافتگان از کرونا در ترکیه به 124 هزار و 369 نفر افزایش یافت

MSYD