وزارت بهداشت ترکیه: 7089 بیمار کرونایی بهبود یافتند

MSYD