کوجا: شمار بیمارانی که در 24 ساعت گذشته بهبود یافتند، بیشتر از 2 برابر موارد جدید است

MSYD