وزیر بهداشت کوجا: افرادی که در طی 24 ساعت گذشته بهبود یافته اند، 2.25 برابر موارد ابتلا جدید است

MSYD