وزارت بهداشت ترکیه: بیش از 29 هزار بیمار کرونایی بهبود یافتند

MSYD