وزیر بهداشت ترکیه: امروز بیشترین تعداد بیماران بهبود یافته را داشتیم

MSYD