وزیر بهداشت ترکیه: انتظار نداریم موج دوم بیماری مشاهده شود

MSYD