اردوغان: ترکیه با ایستادن روی پای خود قدرتش را نشان داد

MSYD