اردوغان: بزرگترین مزیت ترکیه مبارزه زودهنگام با کرونا با امکانات داخلی است

MSYD