اردوغان: مبارزه موفقیت‌آمیز ترکیه با پاندمی کرونا ادامه دارد

MSYD