اردوغان: با انجام روزانه 20 هزار تست کرونا اقدام بزرگی انجام دادیم

MSYD