آمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 114 هزار نفر نزدیک شد

MSYD