آمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 126 هزار نفر نزدیک شد

MSYD