آمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به مرز 113 هزار نفر رسید

MSYD