آیا در محدودیت ها کاهشی ایجاد خواهد شد؟ کمیته علمی با اقدامات ویروس کرونا و دستور کار واکسیناسیون تشکیل شد

MSYD