وزیر بهداشت کوجا آخرین تعداد بیماران را اعلام کرد. اولین جانباخته از ویروس کرونا در ترکیه

MSYD