وزیر بهداشت کوجا، عدم اعلام اولین بیمار کورونایی که از کدام شهر است پاشخ گفت

MSYD