وزیر بهداشت ترکیه: تاکنون 2423 نفر از کرونا بهبود یافتند

MSYD