وزارت کشور: شعبه‌های PTT که شلوغ هستند، بسته خواهند شد

MSYD