تعداد جانباختگان از ویروس کرونا در ترکیه به 9 نفر رسیده است

MSYD