بیانیه جدید وزیر بهداشت فخرالدین کوجا در مورد ویروس کرونا.

MSYD