وزارت بهداشت ترکیه: بیش از 25 هزار بیمار کرونایی بهبود یافتند

MSYD