داده های ویروس کرونایی به روز شد: تعداد 947 نفر مبتلایان جدید به ویروس کرونا و 21 نفر جانباخته

MSYD