ارسال محموله کمک‌های ترکیه به ایران برای مبارزه با کرونا

MSYD